regionale initiatieven

 

één land, één samenleving werkt graag samen of onderschrijft initiatieven die bijdragen aan meer verbinding in de samenleving

Missie:

“De Sportbank inspireert, versterkt en verbindt mens en sport in stad en wijk”

Visie van De Sportbank:

Door verbindende en ondersteunende activiteiten te komen tot vitale verenigingen (in krachtwijken) die in staat zijn om leden en buurt te binden en te activeren. Het ‘Buurthuis van de Toekomst’ is daarbij het wenkend perspectief.

De Sportbank heeft veel ervaring in:

Verenigingen (veelal in krachtwijken) beter en sterker maken, door begeleiden en versterken, dialoog met de buurt starten, daarbij gebruik makend van welzijns- en buurtorganisaties en onderwijs etc. om de buurt beter, veiliger en gezonder te maken. De (vitale) sportvereniging is daarbij het middel.

Deze bredere gedachte wordt het ‘Buurthuis van de Toekomst’ genoemd. Bijvoorbeeld de sportkantine waar ouderen terecht kunnen om een kaartje te leggen, brede scholen waar na schooltijd door wijkbewoners gesport kan worden of een zorginstelling waar activiteiten voor senioren uit de buurt worden georganiseerd. Om tot het Buurthuis van de Toekomst te komen is een integrale aanpak nodig vanuit de sectoren welzijn, sport, onderwijs, cultuur, zorg, bedrijfsleven en filantropie. Dit betekent een andere benadering van de manier waarop verschillende organisaties op het gebied van welzijn, zorg, sport, onderwijs en jeugd actief zijn. In dit kader organiseert De Sportbank per stadsdeel inspiratie bijeenkomsten waarbij mensen geïnformeerd, geïnspireerd en uitgedaagd worden om te werken aan deze integrale aanpak.

De Sportbank (voorheen nationale proeftuin van het NOC*NSF) zet zich met behulp van sport in om ondermeer sociale cohesie, participatie, veiligheid en gezondheid te bevorderen. De Sportbank heeft een belangrijk doel nagestreefd en ook behaald. Dat doel was om een aantal sportverenigingen in Den Haag te revitaliseren, met als centrale gedachte dat sport zowel het doel als ook het middel is. Het middel bestaat hierin dat De Sportbank sport inzet voor het doel om vooral sociaal kwetsbare groepen in de samenleving een kans te bieden. Door middel van sport kunnen bedoelde groepen vanuit een positie van niet-betrokken zijn bij en zich afgewezen voelen door hun directe leefomgeving, contact maken met die leefomgeving doordat sport als bindmiddel fungeert tussen de leden en onderling. Daarnaast heeft sport en de sportvereniging een onmiskenbare positieve invloed op de leefomgeving. Sport levert ook een krachtig en positief voorbeeld voor zekere ‘peers’ van Nederlandse nieuwkomers, zoals in de atletiek en de resultaten van het Nederlandse voetbalelftal. Sport en de sportvereniging vereniging vervult daarmee een belangrijke scharnierfunctie in wijken of buurten.

De Sportbank is een organisatie die in de geest van een zgn. PPS opereert. Deze publiek private samenwerking is een vernieuwende wijze van opereren in het maatschappelijke veld. Daarmee dient ook de funding uit private en publieke bronnen te komen. Partijen waar De Sportbank een partnership mee heeft afgesloten voor de komende periode zijn; Bernard van Leer Foundation, Staedion, Skanfonds en NOC*NSF.

Meer informatie: www.desportbank.nl

 

Wilt u organisatie opgeven voor vermelding op de site mail dan naar partner@eenlandeensamenleving.nl